Skolan Är Viktig!
Sverige har en i många avseenden bra skola med höga ambitioner, men det finns stora brister i måluppfyllelsen. En fjärdedel av eleverna lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Det finns också betydande skillnad i likvärdighet, både mellan kommuner och mellan skolor.

Detta kan vi inte längre acceptera!

Det huvudsakliga målet med kampanjen "Skolan är viktig" är att öka kvaliteten, likvärdigheten och måluppfyllelsen i den svenska skolan för att främja varje barns allsidiga utveckling och hälsa.

För att lyckas med detta skall vi arbeta för att:
 • i positiv riktning förändra attityden till skolan
 • bredda och fördjupa debatten om skolan
 • få igång ett samarbete mellan olika aktörer för vilka skolans resultat och barns och ungas hälsa är viktiga
 • skolan får de resurser och förutsättningar som behövs för att klara sitt uppdrag
 • skolans kunskapsinnehåll anpassas till moderna ungas och framtidens behov
 • skolans unika arena, där alla elever samlas, utnyttjas i ett hälsofrämjande perspektiv

  Detta är kampanjens kärna:
  Skolan Är Viktig!

  Skolans status behöver höjas.
  Vi hävdar att kvaliteten och måluppfyllelsen skulle öka om attityden och förhållningssättet till skolan förändrades i en positiv riktning.

  Hela samhället och varje individ måste inse att utbildning och fostran av hög kvalitet inte i första hand är en kostnad utan en lönsam investering både för varje barn och för samhället.

  De stora variationerna i skolresultat kan inte enbart förklaras med elevernas bakgrundsfaktorer och kommunernas insatser. Vi är övertygade om att en stor del beror på det omgivande samhällets, elevernas och föräldrarnas förväntningar och förhållningssätt.

  Vårt mål är därför att i positiv riktning förändra attityden till skolan i samhället i stort, men främst bland elever och föräldrar. Detta gäller särskilt de föräldrar som av egen erfarenhet eller på grund av kulturella skillnader har ett svagt, negativt eller obefintligt förhållningssätt till skolan.

 • En bredare och fördjupad debatt om skolan Dagens skoldebatt präglas av ett fåtal deltagare och en ytlighet. Detsamma gäller medierapporteringen om skolan. Vi vill verka för att fler debattörer från olika delar av samhället får möjlighet att kommentera aktuella händelser i skolans värld. Vi skulle också önska att debatten om skolan fördjupades och inte så mycket handlar om mobiltelefoner och kepsar.

  Samarbete med andra som tycker att Skolan Är Viktig
  Skolan Är Viktig för hela samhället. Vi vill därför samarbeta med andra som idag verkar för eller arbetar med skol-, barn- och ungdomsfrågor, men även med aktörer, för vilka elevernas framtida kvaliteter har betydelse.

  Skolans resurser och förutsättningar
  Det otydliga ansvaret för den svenska skolan och de besparingar som gjorts genom åren tillsammans med skolans låga måluppfyllelse oroar oss. Vi vill verka för att skolan får de resurser och förutsättningar som behövs för att den skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Vi menar också att det finns anledning att se över hur resurserna används och vad som kan göras, t.ex. nationellt, för att utnyttja befintliga resurser på ett effektivare sätt.

  Skolans kunskapsinnehåll
  Dagens barn och unga har olika framgångsstrategier och deras kompetensbehov skiljer sig i vissa avseende från gårdagens unga. Hur ser framtidens arbetsmarknad ut och vilka krav kommer den att ställa på individens kunskaper? Vi vill diskutera dels skolans kunskapsinnehåll, dels om andra än skolan skall förmedla vissa kunskaper.

  Skolan - en unika arena
  De flesta unga kommer att tillbringa 13 år inom skolväsendet. Det innebär ett unikt tillfälle att nå samtliga Sveriges barn med viktig information. Vi diskuterar gärna tillsammans med andra hur vi kan använda denna arena för att främja barns kunskap, hälsa och livskvalitet.

  Föräldrars och Föräldraalliansens roll
  Föräldraalliansen Sverige är ett riksförbund för Sveriges föräldraföreningar som bl.a. verkar för en likvärdig skola med hög kvalitet i hela landet. Vi har beslutat genomföra "Skolan Är Viktig" som en flerårig kampanj.

  Vi föräldrar ska ansvara för att se till att våra barn får den omvårdnad som krävs när de vistas i förskola eller fritidshem, samt att de får en god utbildning. Vi har också ett ansvar vad gäller barnens fysiska och psykiska hälsa och att de inte utsätts för kränkande behandlingar. Dessutom har vi en skyldighet att bestämma i frågor som rör våra barns personliga angelägenheter.

  Samhället tillhandahåller utbildning och omsorg som vi kan välja för våra barn. Vi är det närmaste man kan komma en konsument eller brukare. Våra lagstadgade inflytandemöjligheter är dock begränsade och består i huvudsak av vår rätt att delta i allmänna val och, där det är möjligt, vår rätt att välja skola eller förskola.  Föräldraalliansen verkar för ett utökat samarbete mellan skolan och hemmen och för att föräldrars inflytande över skolan skall öka. Vi arbetar också för att föräldrar skall samverka med varandra i frågor som rör barns villkor.

  I vårt arbete både kommunalt och nationellt har vi funnit att det finns många som arbetar åt samma håll som vi. Det gäller såväl organisationer som myndigheter, universitet, delar ur näringslivet m.fl. Många har andra huvudintressen än vi, men finner att en skola med hög kvalitet är viktigt för deras medlemmar och intressenter.

  Föräldraalliansen uppmanar därför hela samhället att aktivt delta i vår kampanj!

  >> Läs mer om Föräldraalliansen Sverige

  © Föräldraalliansen Sverige www.foraldraalliansen.nu